تبلیغات
I and you - نمونه سوالات شیمی 1

I and you
 

جاوا اسكریپت

تماس با ما
.


استخاره آنلاین با قرآن کریم
نمونه سوالات شیمی 1

بسمه تعالی

نام درس: شیمی ١ رشته و پایه : اول عمومی

نام و نام خانوادگی : نام دبیر : نام كلاس:

١-در هر یكاز موارد زیر مقدار اكسیژن محلول در آب چه تغییری می كند ( كاهشیا افزایش)

الف) افزایشدمای آب رودخانه …………………… ب ) خروشان شدن آب رودخانه ……………………

٢-در هر عبارت روی كلمه نادرستخط بكشید .

الف) به زغال سنگ، نفتخام و گاز طبیعی سوختهای ( غیر فسیلی - فسیلی ) می گویند .

ب ) اكسیژن هوا نزدیكبه ( ٢١ % حجمی - ٥٠ % حجمی ) است.

ج ) اتمی كه الكترون از دستمی دهد( آنیون - كاتیون ) نام دارد .

د ) فراوان ترین مایع روی زمین( نفتآب) است.

ه ) بیشترین مقدار اوزون در ( تروپوسفر استراتوسفر ) است.

و ) مغز مواد به طور عمده ای جنس( خاكرسگرافیت) است.

٣-درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخصكنید و علتنادرستبودن را بنویسید .

الف) فشار یكمایع فقط بر ته ظرف محتوی مایع وارد می شود .

ب ) نفترا طلای سیاه نامیده اند .

ج ) كلوخه های جامد كفاقیانوسها منگنز ، مس، آهن و …………… دارند .

د ) آب یكملكول غیر قطبی است.

٤-هر یكاز موارد ستون (( آ )) با یكی از موارد ستون (( ب )) ارتباط دارد . (( آنها را مشخصكنید ) ( یكمورد اضافه

است)

كلر زنی ( a الف) علتنشستن حشره روی آب

CNG ( b ب ) یكی از مراحل تصفیه ی آب شهری

H2CO3 ( c . ج ) كربن دی اكسید پساز حل شدن در آب باران این ماده را تولید می كند

كششسطحی ( d د ) گاز طبیعی فشرده شده

هوا دهی ( e

٥-خانواده یا گروه را در جدول تناوبی تعریفكنید و یكخانواده در جدول نام ببرید .

٦-كدامیكاز موارد زیر زیستتخریبپذیر استو كدام زیستتخریبپذیر نیست.

بطری پلاستیكی نوشابه …………………… آب مقطر ………………………..

پوستمیوه ……………………………… شیشه نوشابه…………………….

را بنویسید . Al با آلومینیوم S هم گروه هستند تركیبگوگرد S و O و اینكه Al2O ٧-با توجه به تركیب 3

٨-الف) عمده ی زباله های جامد را در ایران و یككشور پیشرفته صنعتی چه چیزی تشكیل می دهد .

ب ) وقتی بادكنكی پر از باد را داخل فریزر می گذاریم مچاله می شود ؟ چرا ؟

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ج ) كراكینگچیست؟

٩- الف) یكگاز نجیبنام برده و بنویسید چرا بریدن پنیر با چاقو راحتتر استتا با خط كش؟

30 چند كلوین است؟ °C ( ب

ج ) ٢ گاز گلخانه ای نام ببرید ؟

١٠ -الف) ٢ مورد استفاده اتانول را بنویسید .

ب ) دو ماده ی روبرو كدام زودتر از ظرف خارج می شود ؟ چرا ؟

5 12 9 20 C H - C H

ج ) سختی آبچند نوع است؟ نام ببرید ؟

به پرسشهای زیر پاسخ دهید . C8H و اوكتان 18 C6H ١١ -با در نظر گرفتن فرمول ملكولی هگزان 14

الف) كدام زودتر جوشمی آید ؟ چرا ؟

ب ) كدام همپار بیشتری دارد ؟ همپار را تعریفكنید ؟

١٢ -با توجه به جدول روبرو پاسخ دهید ؟

الف) خواصضد كوبشكدام بنزین بیشتر است؟ چرا ؟

ب ) عدد اوكتان بنزین ، ٩٠ استیعنی چه ؟

١٣ -واكنشپذیری كدام یكاز تركیبات زیر بیشتر است؟ چرا ؟

١٤ -الف) ٢ مورد از عوارضباران اسیدی را بنویسید ؟

ب ) چرا فلز مسكاربرد وسیعی در جامعه ی امروزی دارد ؟ ( ٢ مورد )

ج ) انحلال پذیری مواد گازی در آب تابع چه عواملی است؟

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

١٥ -الف) ٢ مورد از مزایای بازگردانی را بنویسید ؟

ب ) توضیح دهید چرا یكتكه یخ روی آب قرار می گیرد ؟

یون فلوئورید ) در تصفیه ی آب شهری چرا صورت می گیرد ؟ ) F - ج ) اضافه كردن

( مواد زیر را مشخصكنید ( ٧ یا كمتر از ٧ یا بیشتر از ٧ PH ١٦ -الف) حدود

الف) سركه……………………. ب ) آب پرتقال …………………………

ج ) آبخالص ……………….. د ) آب دریا …………………………….

١٧ -كدامیكاز واكنشهای زیر در سوختن است؟ چرا ؟

2Fe + 3O2 ®2Fe2O3

2Mg +O2 ®2MgO+ انرژی

موفق و موید باشید .

نوشته شده در تاریخ جمعه 29 اردیبهشت 1391 توسط محمد طیرانی __ حسین اسدزاده
[ طراحی : www.mihanblog.com ] [ I and YOU ]

ابزار امتیاز دهی