تبلیغات
I and you - نمونه سوالات فیزیک 1

I and you
 

جاوا اسكریپت

تماس با ما
.


استخاره آنلاین با قرآن کریم
نمونه سوالات فیزیک 1

باسمه تعالی

15 : سؤالات امتحان درس : فیزیك ( 1) و آزمایشگاه رشته : عمومی ساعت شروع : 30

1 انرژی جنبشی و قانون پایستگی انرژی را تعریف كنید . نوع تبدیل انرژی را در موارد زیر بنویسید :

هنگام استارت زدن باطری اتومبیل حركت یك اسباب بازی كوكی

1/5

2 الف ) انرژی های تجدید ناپذیر را تعریف كنید . منابع انرژی های تجدید ناپذیر را نام ببرید .

ب ) بنظر شما هر یك از نیروگاههای زیر بهتر است در چه مناطقی ایجاد شود ؟

نیروگاه استفاده از انرژی زمین گرمایی نیروگاه خورشیدی

1/25

5 را در پشت بامی كه از زمین 4 متر ارتفاع دارد قرار دهیم چند ژول انرژی پتانسیل kg 3 اگر جسمی به جرم

10 s گرانشی در آن ایجاد می گردد . 2

g = m

1

4 دما را تعریف كنید . متداولترین دماسنج ها را نام ببرید . 1

5 الف ) توضیح دهید چرا آب مایع مناسبی برای خنك كردن موتور اتومبیل است ؟

ب ) دو راه برای جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمانها بنویسید .

60° برسانیم چند ژول گرما لازم است ؟ گرمای c 10° به c 0 كیلوگرم آب را از / ج ) اگر بخواهیم دمای 5

kg c ویژه آب

j

4200 ° می باشد .

0/5

0/5

1/5

6 الف ) در اتمها بار الكتریكی الكترون ................ و بار الكتریكی پروتون ............... است .

ب ) شدت جریان الكتریكی را تعریف كنید . رابطه آن را بنویسید .

ج ) نیروی محركه پیل یا مولد را تعریف كرده یكای آن را بنویسید .

د ) از یك رسانای الكتریكی جریان 2 آمپر عبور می كند . اگر مقاومت الكتریكی رسانا 10 اهم باشد اختلاف

پتانسیل دو سر رسانا چقدر است ؟ در مدت 50 ثانیه چند ژول انرژی الكتریكی تبدیل می شود ؟

0/5

0/75

0/75

1/75

7 سایه را تعریف كنید . اگر چشم نور .................. باشد فقط سایه و اگر چشمه نور .................. باشد نیم سایه هم

ایجاد می گردد .

0/75

22 تصویرشان در آینه , 88 , 33 , 78 , 8 ویژگیهای تصویر را در آینه تخت بنویسید . كدامیك از اعداد 87

تخت با خود عدد یكیست ؟

1/25

9 برای هر یك از آینه های محدب و مقعر یك كاربرد بنویسید و مسیر بازتاب نور را در شكلهای زیر رسم كنید .

C F F C

1

10 فاصله كانونی آینه مقعری 15 سانتیمتر و جسمی در 10 سانتیمتری آن قرار دارد . فاصله تصویر تا آینه و نوع

تصویر را مشخص كنید . بزرگنمایی آینه در این حالت چقدر است ؟

1

11 شكست نور را تعریف كنید . با توجه به شكل به سؤالات زیر پاسخ دهید .

الف ) غلظت كدام محیط بیشتر است ؟

25°

ب ) سرعت نور در كدام محیط كمتر است ؟ 1

اندازه زاویه انحراف را حساب كنید . 2

40°

1/5

12 الف ) زاویه حد را تعریف كنید . شكل مناسب در این مورد رسم كنید .

ب ) برای هر یك از وسایل زیر یك كاربرد بنویسید : تار نوری - منشور - عدسی همگرا

0/75

0/75

13 ارتفاع آب استخری 2 متر و ضریب شكست آب 3

4

است عمق ظاهری آب چقدر است ؟

s ب ) اگر سرعت نور در هوا

300000 باشد سرعت نور در آب را حساب كنید . km

0/5

0/5

10 یك عدسی واگرا به فاصله كانونی 10 سانتیمتر قرار می دهیم . فاصله تصویر cm 2 را در cm 14 جسمی به طول

تا عدسی و طول تصویر را حساب كنید .

20 « موفق باشید »

نوشته شده در تاریخ جمعه 29 اردیبهشت 1391 توسط محمد طیرانی __ حسین اسدزاده
[ طراحی : www.mihanblog.com ] [ I and YOU ]

ابزار امتیاز دهی