تبلیغات
I and you - نمونه سوالات مطالعات اجتماعی 1

I and you
 

جاوا اسكریپت

تماس با ما
.


استخاره آنلاین با قرآن کریم
نمونه سوالات مطالعات اجتماعی 1

بسمه تعالی

نام امتحان : مطالعات اجتماعی

نام و نام خانوادگی : نام دبیر : نام كلاس:

١/ ١-شناختحاصل از زندگی را با ذكر مثال توضیح دهید . ٥

٢-شكل گیری ما در رابط اجتماعی چگونه بوجود می آید با ذكر مثال ؟ ١

٣-دو نمونه از تضادها و تعارضهای گروهی را نام ببرید كه یكی از آنها برای كشور سود دارد و دیگری مضر است؟ ١

٤-آرمان اجتماعی را با ذكر مثال تعریفكنید . ١

١/ ٥-پایدارترین گروه را نام ببرید و تفاوت های آن را با دیگر گروهها بنویسید . ٥

٦-فردی كه در بزرگسالی در تصمیم گیری دچار مشكل می شود ناشی از چیست؟ ١

٧-مفهوم زیر را تعریفكنید .

فعالیتاقتصادی

١

٨-نظام آموزشی با نظام اقتصادی چه نوع رابطه ای دارد ؟ ١

١/ ٩- پیامد نامناسبنظام اقتصادی چیست( توضیح دهید ) ٥

١/ ١٠ -خویشتن پنداری را به عنوان یكی از عوامل عمده در انتخاب شغل توضیح دهید . ٥

١١ -چه عواملی در نظام سیاسی باعثعدم تعادل نظام اجتماعی می شود؟ ١

./ ١٢ -اساسو مبنای نظام سیاسی چیست؟ ٥

١/ ١٣ -وجود احزاب و انجمن ها در جامعه چه آثار و نتایجی دارد ؟ ٥

فعالیت

١-یكنظام اجتماعی را مثال بزنید و موارد زیر را بررسی كنید .

١) ایجاد نظام اجتماعی از چه نقشهایی تشكیل شده است؟

٢) هریكاز این نقشها چه وظایفی نسبتبه یكدیگر دارند .

٣) پیوستگی این نقشها چه هدفی را دنبال می كند .

٢

٢-بعضی از استعدادها و توانایی های لازم برای مشاغل زیر را پر نمایید .

كشاورزی مدیریت

١/٥

١/ ٣-دو مورد از ویژگی های نظام خودكامه و نظام قانونی را بنویسید . ٥

جمع كل بارم ٢٠

موفق و موید باشید .

نوشته شده در تاریخ جمعه 29 اردیبهشت 1391 توسط محمد طیرانی __ حسین اسدزاده
[ طراحی : www.mihanblog.com ] [ I and YOU ]

ابزار امتیاز دهی